Manja slova Veća slova RSSOperativno komunikacioni centar

FOTO 007 2 3 11 a

Načelnik centra - Dragan Klikovac

Službeni kontakti:

Tel.: +382 20 241 252
Fax: +382 20 246 526
E-mail:okc.rukovodilac@policija.me

U Operativno komunikacionom centru vrše se poslovi koji se odnose na:

- praćenje i registrovanje pojava i događaja na području države;

- procjenjivanje stepena značaja događaja;

- preduzimanje i organizovanje hitnih operativnih mjera i radnji o značajnijim događajima i pojavama iz oblasti rada javne bezbjednosti;

- organizovanje, koordiniranje i usmjeravanje rada službi operativnog dežurstva centara bezbjednosti;

- preduzimanje drugih aktivnosti u bezbjednosnim događajima visokog rizika;

- ostvarivanje saradnje sa nadležnim službama drugih organizacija i organa;

- preduzimanje mjera na hitnom informisanju i obavještavanju direktora Uprave policije i drugih rukovodilaca o bezbjednosno-interesantnim događajima i pojavama;

- održavanje komunikacije sa operativno komunikacionim centrima zemalja u okruženju i njihovim operativno komunikacionim centrima u graničnom pojasu;

- održavanje redovne komunikacije sa dežurnim rukovodiocima i šefovima smjena operativnih dežurstva i dežurnih službi organizacionih jedinica Uprave policije;

- vođenje dnevnika događaja u elektronskoj formi, kao i pratećih evidencija i registara;

- praćenje i predlaganje konkretnih mjera za unapređivanje i organizovanje rada dežurnih službi na svim nivoima;

- obavljanje instruktivno-kontrolnog nadzora nad radom operativnih službi dežurstva u organizacionim jedinicama Uprave policije;

- preduzimanje konkretnih mjera na unapređenju rada područnih službi operativnog dežurstva;

- informisanje javnosti o određenim događajima u okviru definisanih odnosa sa javnošću;

- obezbjeđivanje javnih skupova, sportskih manifestacija i drugih okupljanja građana;

- u vanrednim situacijama ostvarivanje neposredne komunikacije i koordinacije sa drugim subjektima sistema bezbjednosti;

- primanje prijava od građana i anonimnih dojava koje se odnose na prigovore, predstavke i žalbe građana na rad i postupanje službenika policije;

- primanje poziva građana koji prijavljuju krivična djela sa obilježjima korupcije;

- primanje i distribuiranje redovne i vanredne pošte označene stepenom tajnosti između organizacionih jedinica;

- organizovanje i razmjenu službene pošte sa zemljama u okruženju;

- selektovanje, klasifikovanje i obradu informacija o događajima i pojavama i, na osnovu njih, pripremanje i izrada dnevnih i mjesečnih biltena o događajima iz oblasti javne bezbjednosti;

- obezbjeđivanje blagovremenog prijema, distribucije i razmjene informacija, telegrama, kriptozaštićenih telegrama i obavještenja, kao i drugih pismena korišćenjem raspoloživih komunikacionih sredstava prema svim organizacionim jedinicama;

- prosleđivanje telegrama prema policijama drugih zemalja, INTERPOL-u, Ministarstvu vanjskih poslova, ambasadama, konzulatima i predstavništvima i druge poslove iz rada Centra.