Manja slova Veća slova RSSOdsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL-SIRENE

v.d. načelnik odsjeka - Dejan Boljević
E-mail: ncbinterpol.rukovodilac@policija.me

 

U Odsjeku za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL-SIRENE vrše se poslovi koji se odnose na:

- međunarodnu policijsku saradnju, kao Nacionalni centralni biro INTERPOL-a (NCB Interpol), Nacionalni biro Europol-a (NBEuropol); kao SIRENE biro (S.I.Re.N.E), kao nacionalna kontakt tačka za saradnju sa SELEC centrom i drugim međunarodnim policijskim organizacijama koje se bave suzbijanjem kriminala;

- kontakt tačka za razmjenu informacija između ARO kancelarija;

- centralna kontakt tačka za saradnju sa mrežom inostranih i domaćih oficira za vezu;

- centralna kontakt tačka u vršenju poslova međunarodne operativne policijske i pravosudne saradnje u skladu sa bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i ratifikovanim konvencijama i protokolima koje regulišu međunarodnu saradnju;

- direktnu razmjenu informacija sa policijama i pravosudnim organima drugih zemalja i sprovođenje aktivnosti u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem krivičnih djela i njihovih učinilaca;

- sprovođenje ciljnih potraga i traganja za osumnjičenim, okrivljenim i osuđenim počiniocima krivičnih djela u cilju privođenja pravosudnim organima radi vođenja postupka ili izvršenja krivičnih sankcija;

- prikupljanje i obrade informacija o počiniocima krivičnih djela i imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom djelatnošću, u skladu sa važećim zakonodavstvom i ovlašćenjima policije;

- planiranje, organizovanje i koordinaciju zajedničkih međunarodnih policijskih operacija;

- organizovanje zajedničkih sastanaka i drugih aktivnosti usmjerenih ka jačanju kapaciteta policijskih službi u suzbijanju međunarodnog kriminala;

- postupanje po zahtjevima domaćih i inostranih pravosudnih organa u procesu pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima;

- prikupljanje podataka i sačinjavanje periodičnih strateških i operativnih planova za budući rad Odsjeka;

- definisanje prioriteta u radu Odsjeka;

- koordiniranje međunarodnom policijskom saradnjom na multilateralnoj osnovi kroz učešće predstavnika policije u radu međunarodnih organizacija i institucija, kao i u projektima vezanim za međunarodnu policijsku saradnju;

- sprovođenje međunarodne operativne policijske i pravosudne saradnje u skladu sa obavezama preuzetim prijemom u članstvo INTERPOL-a, EUROPOL-a, SELEC-a, Šengen sporazuma i drugih međunarodnih policijskih organizacija, kao i u skladu sa bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i ratifikovanim konvencijama i protokolima;

- razmjenu informacija sa organima uprave, ministarstvima i drugim službama koje se bave prevencijom i suzbijanjem kriminala, te pravosudnim organima, putem sigurnog komunikacionog sistema, koji obezbjeđuje zaštitu ličnih podataka i tajnost podataka i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.


U Odsjeku su:
- Grupa za međunarodne ciljane potrage, u kojoj se vrše poslovi međunarodnih ciljanih potraga i izručenja (ekstradicije) traženih lica;
- Grupa za međunarodnu operativnu saradnju, u kojoj se vrše poslovi međunarodne razmjene informacija vezane za kriminalističke istrage;
- Grupa za međunarodne raspise i objave, u kojoj se vrše poslovi raspisa međunarodnih potraga i objava za licima i predmetima;
- Grupa za podršku, u kojoj se vrše poslovi održavanja zaštićenih komunikacionih linkova i poslovi dežurnog operativnog centra za međunarodnu policijsku saradnju.