Мања слова Већа слова РСС

Одсјек за безбједност друмског саобраћаја

Начелник одсјека - Драган Горовић
Е-маил: драган.горовиц@полиција.ме

 

У Одсјеку за безбједност друмског саобраћаја врше се послови који се односе на:

- најсложеније послове из безбједности друмског саобраћаја, који захтијевају посебну стручност у раду;
- планирање, организовање, координирање, усмјеравање и пружање стручне помоћи центрима и одјељењима безбједности и припадајућим станицама полиције;
- предузимање превентивних и репресивних мјера приликом непосредног извршења послова;
- расвјетљавање најтежих кривичних дјела и прекршаја из области безбједности друмског саобраћаја, посебно кривична дјела са НН извршиоцем;
- координирање активности саобраћајне полиције на предузимању мјера на сузбијању и откривању кривичних дјела и њихових извршилаца;
- контролу промета опасних материја;
- непосредно руковођење и обављање послова на терену у случају обустава саобраћаја на државним путевима за вријеме ванредног стања и стања угрожености учесника у саобраћају изазваног елементарним непогодама и акцидентним ситуацијама;
- старање о спровођењу прописа из области безбједности друмског саобраћаја;
- обављање интерних надзора над радом центара и одјељења безбједности и припадајућих станица полиције;
- анализу података о саобраћајним незгодама и њиховим посљедицама;
- предузимање превентивних и репресивних мјера и радњи у циљу побољшања стања безбједности саобраћаја;
- сарадњу са субјектима који се баве безбједношћу саобраћаја;
- средствима информисања;
- координацију са надлежним министарством у области рада комисија за полагање возачких испита;
- провјеру испуњености услова за рад станица за технички преглед возила и послове контроле законитости рада станица за технички преглед возила;
- издавање сагласности за обављање ванредних транспорта, непосредно руковођење и координација са центрима и одјељењима безбједности;
- обезбјеђење штићених личности у дијелу координације и непосредног учешћа у обезбјеђењу траса кретања и ескорта са штићеним личностима;
- набавку средстава и опреме као и старање о њиховом редовном сервисирању, калибрисању и оправци;
- обуку припадника саобраћајне полиције у земљи и иностранству;
- надзор, контролу и регулисање саобраћаја на државним путевима;
- израду и усклађивање образаца са законским и подзаконским рјешењима као и набавку истих;
- представке грађана на рад и поступке припадника саобраћајне полиције;
- праћење, спровођење и имплементације стратешких докумената из области безбједности друмског саобраћаја;
- надзор над стањем путева и путне инфраструктуре из домена надлежности полиције, као и евидентирање критичних тачака и дионица државних путева, учешће у радним тијелима која врше снимања и предлажу рјешења за санацију, адаптацију или реконструкцију путне инфраструктуре;
- инспекцијске послове у оквиру своје надлежности;
- покретање и вођење прекршајних и управних поступака из области безбједности друмског саобраћаја и друге послове из дјелокруга рада Одсјека.

У Одсјеку за безбједност друмског саобраћаја је:
Група полиције за безбједност саобраћаја у којој се врше послове из области непосредног надзора, контроле и регулисања саобраћаја на државним путевима, пратњу штићених личности, обезбјеђење лица мјеста саобраћајне незгоде и учествовања у ванредним обезбјеђењима на путевима.