Мања слова Већа слова РССОдјељење за аналитику и унапређење рада полиције

Начелник одјељења

Зоран Брђанин

Службени контакти:

Тел.: +382 20 247 875
Фаx: +382 20 247 875
Е-маил: озаур.руководилац@полиција.ме

У Одјељењу за аналитику и унапређење рада полиције врше се послови који се односе на:

- израду анализа, елабората, студија, процјена, информација, извјештаја и других аналитичко-информативних материјала за интерне и екстерне кориснике и праћење одређених безбједносних питања;

- прикупљање и обраду одређених личних и других података, укључујући и вођење одговарајућих евиденција;

- праћење, сагледавање и анализирање показатеља и резултата рада, као и других показатеља релевантних за ефикасно функционисање организационих цјелина Управе полиције и развијање сопствених знања и идеја;

- истраживања и процјене стања безбједности, обима и интезитета безбједносних појава;

- планирање рада Управе полиције;

- подршку одлучивању и управљању директора Управе полиције, укључујући и припремање интерних аката управљања, којима се уређују интерне процедуре, начин обављања послова и друга питања од значаја за рад Управе полиције;

- праћење и анализу упоредне иностране праксе и прописа од значаја за унапређење рада и функционисања полиције, укључујући и праћење методологије и начина рада полиција других држава;

- израду, учешће у изради, праћењу и реализацији пројеката, посебно развојних, као и других стратешких, програмских и планских докумената;

- унапређење поступања и рада организационих јединица Управе полиције;

- утврђивање јединственог програма аналитичког праћења и истраживања свих безбједносно-интересантних појава, као и унапређење методологија аналитичко-истраживачког рада на свим нивоима; праћење и анализирање екстерних и других материјала и информација;

- учешће у припремању и изради информативних материјала из надлежности Управе полиције;

- вршење координације, подршке и контроле над пословима аналитике у организационим јединицама Управе полиције;

- унапређење организације и методологије рада у Управи полиције;

- унапређење извјештавања и информисања на свим нивоима Управе полиције;

- координирање активности у Управи полиције на плану заштите података о личности;

- праћење и анализирање стања у области заштите података о личности;

- поступања у управним стварима у области слободног приступа информацијама, односно вођења поступка и одлучивања у управној ствариима по захтјевима за слободан приступ информацијама;

- достављање података Агенцији за заштиту личних података и слободан приступ информацијама у вези са поднесцима, актима и предузетим мјерама у складу са Законом о слободном приступу информацијама у циљу обезбјеђивања транспарентности рада и подстицања ефикасности, дјелотворности, одговорности и афирмације интегритета и легитимности органа власти;

- остваривање сарадње са Агенцијом за за заштиту личних података и слободан приступ информацијама, другим органима управе, невладиним организацијама и другим субјектима у области остваривања права на заштиту података о личности и слободан приступ информацијама;

- сарадњу са организационим јединицама Министарства унутрашњих послова и другим субјектима, као и учешће у припреми, односно изради прописа, иницијатива и других стручних материјала;

- унутрашњу контролу над спровођењем мјера заштите тајних података у Управи полиције;

- припрему аналитичких, информативних и других стручних материјала; вршење других послова из надлежности Управе полиције који су одређени као послови Одјељења, односно вршење осталих полицијских послова.